• Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là 1/11/2020 chứ không phải 1/7/2022 như doanh ng...
  • NGHỊ ĐỊNH số 119/2018/NĐ-CP Ngày 12 tháng 9 năm 2018: QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ...
  • NGHỊ ĐỊNH số 04/2014/NĐ-CP, Ngày 17 tháng 01 năm 2014: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀ...
  • NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP Ngày 14 tháng 05 năm 2010: QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG...
  • THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
  • THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
  • THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
  • Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy theo đúng pháp lý
1800 5777 80